Kontakt

Petra Juříková

Managing Partner

p.jurikova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 604 624 461

Petra Juříková je absolventkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zakladatelka Nathan Peterson vyznává kvalitu a dokonalost.
Tento přístup se odráží také v její práci. Dokáže pružně reagovat na změny, držet krok s trendy, přicházet s novými podněty a inspirovat vás.

Dana Lomová

Senior Consultant/Executive Search Lead

d.lomova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 681 239

Jana je absolventkou VŠE v Praze. V oblasti Recruitmentu působí od roku 2006. Jana má smysl pro nalézání efektivních řešení.
Dokáže úspěšně, s přehledem a lehkostí sobě vlastní stanovit priority, cíle a postupy. Její přístup k práci oceníte v kvalitních výstupech.

Tomáš Havelka

Lawyer

info@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 506 746

Tomáš je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a European University Viadrina ve Frankfurtu n. O. Pracoval řadu let v Německu.
Působí jako advokát v oblasti pracovního práva. Setkáte se s ním při individuálních konzultacích nebo na školení managementu.

Eva Juříková

Research Consultant

e.jurikova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 605 517 456

Michaela je absolventkou Univerzity Hradec Králové. Jako Office Manager pracuje od r. 2010, pobývala pracovně 2 roky v Londýně. Je výborný a diskrétní posluchač. Bude vám věnovat potřebnou pozornost za všech okolností. Vyniká svou uspořádaností a spolehlivostí.

Jana Švarná

External Consultant

info@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 733 506 746

Jana je absolventkou Univezity K. Filozofa v Nitře. Personalistice se profesně věnuje od r. 2005. Specializuje se na Talent Management.
Zabývá se rozvojem lidí a firem. Pomáhá vám objevovat váš potenciál a rozvíjet jej.

Naďa Moravčíková

Consultant

n.moravcikova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 730 512 342

Jana je absolventkou Univezity K. Filozofa v Nitře. Personalistice se profesně věnuje od r. 2005. Specializuje se na Talent Management.
Zabývá se rozvojem lidí a firem. Pomáhá vám objevovat váš potenciál a rozvíjet jej.

Lucie Mikulášková

Junior Research Consultant

l.mikulaskova@nathanpeterson.cz
Telefon: +420 725 735 482

Tomáš je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a European University Viadrina ve Frankfurtu n. O. Pracoval řadu let v Německu.
Působí jako advokát v oblasti pracovního práva. Setkáte se s ním při individuálních konzultacích nebo na školení managementu.

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o všech informacích souvisejících se zpracováním mých
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Beru na vědomí, že odesláním formuláře a poskytnutím svých osobních údajů společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČO 279 27 261 (dále jen “Společnost“) uděluji souhlas


Společnosti se zpracováním a uchováním mých osobních údajů v databázi Společnosti, a to za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného vztahu (dále jen „Zprostředkování“) pro moji osobu.


Rozsah osobních údajů. Rozsah mých osobních údajů, které Společnost zpracovává, je dán obsahem životopisu a jiných informací, které jsem Společnosti ze své vlastní vůle poskytl/a. Může se jednat o mé identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografie), kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu, telefonní číslo), rodinný stav, počet dětí, údaje o předchozích zaměstnáních a zkušenostech včetně referenčních osob a jejich kontaktních údajů, údaje o dosaženém vzdělání, dovednostech a znalostech.


Právní základ a doba zpracování. Mé osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících zákonných důvodů:

 • mnou uděleného souhlasu učiněného podáním žádosti o Zprostředkování spolu s mým životopisem, a to po dobu 2 let;
 • pro účely oprávněných zájmů Společnosti chránit svá práva a právní nároky, a to v nezbytném rozsahu nejdéle po dobu 4 let ode dne ukončení Zprostředkování Společností na základě mého souhlasu.

Po uplynutí shora uvedených lhůt Společnost neprodleně mé osobní údaje včetně existujících záloh a kopií odstraní.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jsem oprávněn/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to osobně či písemně na adrese sídla Společnosti, nebo elektronicky e-mailem na adresu info@nathanpeterson.cz. Odvolání mého souhlasu se nijak nedotýká zákonnosti zpracování mých osobních údajů před jeho odvoláním.


Námitky proti zpracování osobních údajů. Rovněž jsem byl/a informován/a o právu podat námitky proti zpracování mých osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti.


Práva související se zpracováním osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech a jsem si tak vědom/a, že mám právo:

 • žádat Společnost o informace o zpracování mých osobních údajů;
 • přístupu k mým osobním údajům;
 • žádat Společnost o vysvětlení, omezení zpracování, doplnění, opravení a výmaz mých osobních údajů;
 • na přenositelnost mých osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je příslušným úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (oficiální stránky).

Všechna práva lze uplatnit u Společnosti osobně či písemně na adrese sídla Společnosti nebo elektronicky e-mailem na adresu info@nathanpeterson.cz.


Nezbytnost poskytnutí údajů a důsledek jejich neposkytnutí. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro Zprostředkování a odmítnu-li své osobní údaje poskytnout, Společnost nebude schopna realizovat Zprostředkování.


Předávání osobních údajů. Beru na vědomí, že Společnost za účelem realizace Zprostředkování předává mé osobní údaje:

 • konzultantům spolupracujícím se Společností na jednotlivých úkonech Zprostředkování;
 • potencionálním zaměstnavatelům, kteří jsou klienty Společnosti;
 • společnosti poskytující daňové a účetní poradenství Společnosti;
 • IT odborníkům zajišťujících správu a údržbu informačních technologií Společnosti.

Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.


Jsem si vědom/a následků spojených s poskytnutím nepravdivých a/nebo neúplných informací a údajů. Pokud budou jakékoli informace či údaje mnou poskytnuté nepravdivé a/nebo neúplné, je Společnost oprávněna po mně požadovat a já jsem povinen/povinna uhradit Společnosti veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu, která jí tím ať již přímo nebo nepřímo vznikla, zejména jsem povinen/povinna nahradit Společnosti veškeré sankce, které vůči Společnosti uplatní klient Společnosti a také odškodnit Společnost za poškození její dobré pověsti.

Prodlužuji platnost mnou uděleného souhlasu o dalších
5 let.

Zaškrtnutím tohoto políčka prodlužuji platnost souhlasu uděleného společnosti Nathan Peterson International s.r.o. (dále jen „Společnost“) se zpracováním a uchováním mých osobních údajů zahrnujících identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografie), kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu, telefonní číslo), rodinný stav, počet dětí, údaje o předchozích zaměstnáních a zkušenostech včetně referenčních osob a jejich kontaktních údajů, údaje o dosaženém vzdělání, dovednostech a znalostech v personální databázi Společnosti, za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu (dále jen „Zprostředkování“) pro moji osobu, a to o dalších 5 let, tj. na celkovou dobu 7 let ode dne poskytnutí mého životopisu.


Svůj souhlas jsem oprávněn/a kdykoliv odvolat, a to elektronicky e-mailem na adresu info@nathanpeterson.cz, nebo osobně či písemně na adresu sídla Společnosti. Jsem si vědom/a skutečnosti, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů před jeho odvoláním.


Prohlašuji, že o všech informacích týkajících se zpracování osobních údajů jsem již byl/a informován/a v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů na základě mnou zaslané žádosti o Zprostředkování a životopisu.


Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

Zůstaňme ve spojení