The Project Manager Sourcing

Currently, we are looking for qualified candidates to join our client´s European Sourcing team in the Czech Republic. The Project Manager Sourcing provides critical support in the continuous development of the Company’s global vision, corporate governance and leadership.  This support is accomplished through projects, with scope varying in size, depth, length and complexity.  The Project Manager Sourcing not only builds on existing Sourcing processes, but plays a critical role in leading/implementing projects cross-functionally which continue to strengthen the global supply chain both from a cost and performance perspective.

Main responsibilities:

 • Supports the utilization of the ERPs and corresponding data warehouses for sourcing optimization
 • Acts as Business Process Lead and manages the expert utilization of the ERP systems in connection with the data-warehouses and data extraction tools
 • Resolves business issues, defines and manages required change and change control activities
 • Manages system unit testing, integration testing and training 
 • Plans, monitors and controls the technical & quality aspects of team deliverables
 • Aids in the establishment of a robust support team providing problem solving related to process design and execution
 • Ensures optimal utilization of the technology solutions and direction of the leading global ERP system SAP 
 • Develops/designs/implements system bolt-on and interfaces for secondary systems (i.e. EDI
 • Develops process and IT roadmaps of how to move from current state to future state.
 • Supports critical innovation projects, new products, new processes, new technologies and ensures that project design supports future innovation in SAP as they may be released
 • Supports continued growth and expansion of Avantor’s Data Warehouses globally
 • Acts as governance liaison between corporate SAP team and affiliate functions
 • Works directly with the SAP& Data Warehouse Application Leads and experts to communicate and agree on business process capabilities to be built into the systems
 • Develops reports for business and functional leaders
 • Responsible for all aspects of project management for Sourcing assigned projects through the entire lifecycle, including, but not limited to: chartering, scoping, requirements gathering, document approval tracking and management, project plan creation, status reporting, issue resolution, project resource allocation, project costs and financial analysis, implementation, benefits validation and reporting
 • Creates cohesive project programs and plans with identifiable critical path, task dependencies, and major milestones, and manages the approved plans and schedules, ensuring successful completion within scope, budget, time, and quality parameters
 • Supports team members in executing tasks as needed to meet project deliveries
 • Manages and leads global projects as needed
 • Proactively drives analytics for make-vs-buy sourcing projects especially in regards to operations feasibility
 • Works collaboratively across the organization and participates/leads cross-functional teams as relates to various business strategic initiatives
 • Performs other duties as assigned with or without accommodation

Our requirements:

 • BS/BA Degree in engineering, chemistry or a related field preferred
 • Lean Six Sigma Certification preferred 
 • Minimum of five to eight years of related experience required
 • Project management training or equivalent business experience managing complex projects required
 • ERP Systems experience required 
 • SAP super user experience required 
 • Strong command of English is a Must, second language preferred
 • Ability to lead transformational projects both strategic and tactical objectives
 • Ability to work collaboratively with multi department / multi-cultural
 • Ability to communicate clearly formally and informally
 • Demonstrated strong drive for results, can do mentality, hands-on approach
 • Proven project management skills, structured work, deals with ambiguity 
 • Ability to manage and prioritize a diverse workload
 • Proven record of delivering concise, persuasive, and comprehensive reporting, recommendations and risk/alternative assessments of complex business situations to management and peers
 • Comprehensive Root Cause Analysis 
 • Outstanding systems and analytical skills
 • Excellent communication skills, both verbal and written
 • Proficient in Microsoft Office Suite, including Project and Visio
 • Loves to dig deep, has the ability to eliminate complexity 
 • willingness totravel up to 20-30% of the time

We offer:

 • Great opportunity to work for a leading global provider
 • International work environment
 • Attractive salary package in line with your qualifications and experienece
 • Cell phone, Notebook, Meal tickets/catering allowance
 • Holidays 5 weeks, Educational courses, training, Occasional work from home, Corporate Events, Foreign business trips

Kontakt

Zaslat životopis

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o všech informacích souvisejících se zpracováním mých
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Beru na vědomí, že odesláním formuláře a poskytnutím svých osobních údajů společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČO 279 27 261 (dále jen “Společnost“) uděluji souhlas


Společnosti se zpracováním a uchováním mých osobních údajů v databázi Společnosti, a to za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného vztahu (dále jen „Zprostředkování“) pro moji osobu.


Rozsah osobních údajů. Rozsah mých osobních údajů, které Společnost zpracovává, je dán obsahem životopisu a jiných informací, které jsem Společnosti ze své vlastní vůle poskytl/a. Může se jednat o mé identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografie), kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu, telefonní číslo), rodinný stav, počet dětí, údaje o předchozích zaměstnáních a zkušenostech včetně referenčních osob a jejich kontaktních údajů, údaje o dosaženém vzdělání, dovednostech a znalostech.


Právní základ a doba zpracování. Mé osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících zákonných důvodů:

 • mnou uděleného souhlasu učiněného podáním žádosti o Zprostředkování spolu s mým životopisem, a to po dobu 2 let;
 • pro účely oprávněných zájmů Společnosti chránit svá práva a právní nároky, a to v nezbytném rozsahu nejdéle po dobu 4 let ode dne ukončení Zprostředkování Společností na základě mého souhlasu.

Po uplynutí shora uvedených lhůt Společnost neprodleně mé osobní údaje včetně existujících záloh a kopií odstraní.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jsem oprávněn/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to osobně či písemně na adrese sídla Společnosti, nebo elektronicky e-mailem na adresu info@nathanpeterson.cz. Odvolání mého souhlasu se nijak nedotýká zákonnosti zpracování mých osobních údajů před jeho odvoláním.


Námitky proti zpracování osobních údajů. Rovněž jsem byl/a informován/a o právu podat námitky proti zpracování mých osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti.


Práva související se zpracováním osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech a jsem si tak vědom/a, že mám právo:

 • žádat Společnost o informace o zpracování mých osobních údajů;
 • přístupu k mým osobním údajům;
 • žádat Společnost o vysvětlení, omezení zpracování, doplnění, opravení a výmaz mých osobních údajů;
 • na přenositelnost mých osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je příslušným úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (oficiální stránky).

Všechna práva lze uplatnit u Společnosti osobně či písemně na adrese sídla Společnosti nebo elektronicky e-mailem na adresu info@nathanpeterson.cz.


Nezbytnost poskytnutí údajů a důsledek jejich neposkytnutí. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro Zprostředkování a odmítnu-li své osobní údaje poskytnout, Společnost nebude schopna realizovat Zprostředkování.


Předávání osobních údajů. Beru na vědomí, že Společnost za účelem realizace Zprostředkování předává mé osobní údaje:

 • konzultantům spolupracujícím se Společností na jednotlivých úkonech Zprostředkování;
 • potencionálním zaměstnavatelům, kteří jsou klienty Společnosti;
 • společnosti poskytující daňové a účetní poradenství Společnosti;
 • IT odborníkům zajišťujících správu a údržbu informačních technologií Společnosti.

Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.


Jsem si vědom/a následků spojených s poskytnutím nepravdivých a/nebo neúplných informací a údajů. Pokud budou jakékoli informace či údaje mnou poskytnuté nepravdivé a/nebo neúplné, je Společnost oprávněna po mně požadovat a já jsem povinen/povinna uhradit Společnosti veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu, která jí tím ať již přímo nebo nepřímo vznikla, zejména jsem povinen/povinna nahradit Společnosti veškeré sankce, které vůči Společnosti uplatní klient Společnosti a také odškodnit Společnost za poškození její dobré pověsti.

Prodlužuji platnost mnou uděleného souhlasu o dalších
5 let.

Zaškrtnutím tohoto políčka prodlužuji platnost souhlasu uděleného společnosti Nathan Peterson International s.r.o. (dále jen „Společnost“) se zpracováním a uchováním mých osobních údajů zahrnujících identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, fotografie), kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu, telefonní číslo), rodinný stav, počet dětí, údaje o předchozích zaměstnáních a zkušenostech včetně referenčních osob a jejich kontaktních údajů, údaje o dosaženém vzdělání, dovednostech a znalostech v personální databázi Společnosti, za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu (dále jen „Zprostředkování“) pro moji osobu, a to o dalších 5 let, tj. na celkovou dobu 7 let ode dne poskytnutí mého životopisu.


Svůj souhlas jsem oprávněn/a kdykoliv odvolat, a to elektronicky e-mailem na adresu info@nathanpeterson.cz, nebo osobně či písemně na adresu sídla Společnosti. Jsem si vědom/a skutečnosti, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů před jeho odvoláním.


Prohlašuji, že o všech informacích týkajících se zpracování osobních údajů jsem již byl/a informován/a v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů na základě mnou zaslané žádosti o Zprostředkování a životopisu.


Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

Zůstaňme ve spojení