Nathan Peterson International

Recruitment Agency Prague

Hledáme pro vás výjimečné talenty, experty a odborníky.
Připravujeme je pro náročné role.
Lidé tvoří vaše hodnoty, chtějte ty nejlepší.

Petra Juříkovázakladatelka společnosti
Nathan Peterson International

Hledáme pro vás výjimečné talenty, experty a odborníky.
Připravujeme je pro náročné role.
Lidé tvoří vaše hodnoty, chtějte ty nejlepší.

Petra Juříkovázakladatelka společnosti
Nathan Peterson International

Zašlete nám životopis

(max. velikost souboru je 2MB)
Souhlasím se zpracováním
osobních a citlivých údajů.

Osobní a citlivé údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Nathan Peterson International s.r.o. se sídlem: 28. října 9, Praha 1, 110 00, IČ: 27927261(dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí potenciálním zaměstnavatelům za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci tohoto účelu. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost anebo přímo potenciální zaměstnavatelé kontaktovali.


Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, pokud jsem je Společnosti poskytl/a.


Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • předávání mých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům
  • o právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů
  • o právu přístupu k osobním údajům
  • o právu vznést námitku proti zpracování
  • o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů
  • o právu na přenositelnost osobních údajů
  • o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro zprostředkování zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah a jsem si vědom/a, že v případě neposkytnutí tohoto souhlasu nebude možné zprostředkovat zaměstnání, nebo jiný obdobný pracovně-právní vztah.


Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.


Souhlasím, aby Společnost zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání.

Zůstaňme ve spojení

Nathan Peterson International s.r.o. | Personal agency Prague